O marce

Rzetelna firma

MI­RO­EWO – (na­zwa tłu­ma­czy z mat­ki na cór­kę) to mi­ni­ma­lizm, co­dzien­ność, nie­za­leż­ność, ja­kość, swo­bo­da.
MI­RO­EWO – to dal­sza ar­ty­stycz­na wi­zja czło­wie­ka, pa­sja two­rze­nia, po­łą­cze­nia co­dzien­no­ści z abs­trak­cją my­śli­.

MI­RO­EWO – to al­ter­na­ty­wa dla sie­ció­wek.

MI­RO­EWO – to moda nie­za­leż­na, moda dla zde­cy­do­wa­nych, dla Cie­bie­.

Ła­mie­my sche­ma­ty, z nie­moż­li­we­go w moż­li­we, nie kie­ru­je­my się lan­sem. Sta­wia­my na ory­gi­nal­ność i ja­kość pro­duk­tu – ca­ły pro­ces pro­duk­cji za­czy­na i koń­czy się w Pol­sce­.

MI­RO­EWOz mi­ło­ści do sza­ro­ści

Mi­ro­ewo to pe­wien luk­sus za mniej­sze pie­nią­dze, sta­ram się by moje pro­jek­ty by­ły wy­ko­na­ne z naj­lep­szych ma­te­ria­łów, do­pra­co­wa­ne w każ­dym szcze­gó­le, skie­ro­wa­ne za­rów­no dla dziewczynki, na­sto­lat­ki (li­nia miro), jak i ko­bie­ty doj­rza­łej (li­nia ewo), z cza­sem po­ja­wią się także in­dy­wi­du­al­ne pro­jek­ty dla chłopców i męż­czyzn w linii mak­si­mo. Li­nia dom (ZA­-POL­SKA) to obrazy mojego autorstwa e.w.a, dekoracje i do­dat­ki wy­ko­na­ne z no­wo­cze­snych tka­nin (filc, ty­vek, dre­sów­ka) w pro­stych for­mach pa­su­ją­ce do no­wo­cze­sne­go wnę­trza, ja­kie pre­fe­ru­ję, w ja­kim do­brze się czu­ję, bez zbęd­nych szcze­gó­łów.

Mi­ro­ewo - to ma­nu­fak­tu­ra mody, sty­lu, nie szy­je­my na ska­le prze­my­sło­wą, są to au­tor­skie pro­jek­ty wy­szy­wa­ne w nie­wiel­kich ilo­ściach i pod in­dy­wi­du­al­ne po­trze­by klien­tów. Współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi lo­kal­nym pra­cow­nia­mi twór­cze­go i kre­atyw­ne­go szy­cia i pro­jek­to­wa­nia.

Szy­je­my po­czy­na­jąc od tzw. "dre­sów­ki" - mi­łej każ­de­mu ba­weł­ny dre­so­wej, z fil­cu, z pi­ków­ki, z wy­so­ko­ja­kościo­wych skór eko­lo­gicz­nych i fu­ter sztucznych (na spe­cjal­ne za­mó­wie­nia ze skó­ry na­tu­ral­nej), z tkanin antyalergicznych posiadających certyfikat Oeko Tex 100 Standard (głównie w linii miro) oraz z każdych no­wo­cze­snych tka­nin o cie­ka­wych fak­tu­rach, a koń­cząc na ty­ve­ku ­- t­ka­ni­nie przy­szło­ści w myśl zasady:

 ...najprostsze jest najlepsze
e.w.a

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Projekt i realizacja amill.pl